Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version franšaise: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versiˇn espa˝ola : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Mens & Maatschappij » Recht » Notaris » Notaris-Utrecht
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Notaris-Utrecht en krijg online een antwoord van de specialist in Notaris-Utrecht

Zelf een vraag over Notaris-Utrecht? Klik hier.
Meer vragen over Notaris-Utrecht.

Beheerder worden?

De rubriek Notaris-Utrecht heeft momenteel nog geen beheerder.

Meld je aan als beheerder voor de rubriek Notaris-Utrecht Klik hier.

RSS over Notaris-UtrechtVragen over Notaris-Utrecht via RSS. Klik hier.
RSS over Notaris-Utrecht op jouw website?Vragen over Notaris-Utrecht op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over Notaris-UtrechtVragen over Notaris-Utrecht via E-mail. Klik hier.

wat doen bij beneficair aanvaarden

[Gesteld op: 22-06-2009]

Toelichting:
mijn vader is overleden en hij heeft veel schulden zowel zakelijk als prive. wij willen beneficair aanvaarden want bij afwijzing erfenis worden andere familieleden aangeschreven. Waar moeten we dat doen? mijn vader woonde in woerden. Wat te doen bij inboedel? wat te doen bij de schuldeisers. wat te doen bij levensverzekeringen waarbij bij mijn vader begunstige is als de kinderen. Graag advies want wij weten echt niet waar we moeten beginnen. er is een testament. Notaris is voor ons te duur om alles te laten regelen.
Antwoord:
De beneficiaire aanvaarding zou ik wel via een notaris regelen. Als u aan de voorwaarden voldoet kan dat tegen een gematigd tarief.  Deze beneficiaire aanvaarding brengt enkele bijzondere gevolgen voor de afwikkeling van de nalatenschap met zich. De afwikkeling van de beneficiair aanvaarde nalatenschap dient op formele wijze te geschieden. De wettelijke regeling verplicht de erfgenamen de beneficiair aanvaarde nalatenschap volgens bepaalde, in die wettelijke regeling opgenomen procedurevoorschriften af te wikkelen. Deze procedurevoorschriften zijn echter niet van toepassing indien er een executeur-testamentair is en deze aantoont dat de baten van de nalatenschap ruimschoots voldoende zijn om alle schulden van de nalatenschap te voldoen. Alle erfgenamen van de nalatenschap dragen tezamen de verantwoordelijkheid voor de afwikkeling. Zij zijn allen vereffenaars. De vereffenaars mogen slechts gezamenlijk actie ondernemen. Een vereffenaar is niet bevoegd in zijn eentje zaken te regelen die de vereffening van de nalatenschap raken. Een uitzondering geldt voor daden van gewoon onderhoud en tot behoud van de nalatenschapgoederen, en voor daden die geen uitstel kunnen lijden. Deze handelingen mogen, indien daartoe de noodzaak bestaat, zelfstandig door een vereffenaar worden verricht. Het is verstandig in alle gevallen overleg te plegen met de overige erfgenamen, alvorens u tot enige actie overgaat. Verplichtingen en bevoegdheden van de erfgenamenHieronder treft u een korte beschrijving aan van de diverse procedurevoorschriften. 1. Boedelbeschrijving opmaken.Van de nalatenschap dient met bekwame spoed een beschrijving te worden gemaakt, waarin de schulden in voorlopige staat worden opgenomen. Deze beschrijving kan ofwel onderhands worden opgemaakt, ofwel bij de notaris. U kunt eventueel een notaris verzoeken om als boedelnotaris van de beneficiair aanvaarde nalatenschap op te treden. 2. Boedelbeschrijving ter inzage leggen.De erfgenamen moeten de boedelbeschrijving ter griffie van de rechtbank neerleggen. Dit heeft als doel dat de overige erfgenamen en de belanghebbende schuldeisers de beschrijving kunnen inzien. 3. Verzoek om ontheffing terinzagelegging.Van de hierboven beschreven verplichting tot terinzagelegging van de boedelbeschrijving kunnen de erfgenamen worden ontheven. Zij moeten dan een verzoek daartoe aan de kantonrechter richten. Afhankelijk van de omvang van de nalatenschap en van de vraag of anderen belang bij de inzage kunnen hebben zal de kantonrechter u deze ontheffing verlenen. 4. Negatieve nalatenschap: melden aan kantonrechter.Wanneer een beschrijving is gemaakt van de nalatenschap, zal het duidelijk zijn of de nalatenschap een positief of negatief saldo kent. Van groot belang is de mededelingsplicht aan de kantonrechter ingeval de nalatenschap negatief is. Blijkt aan een erfgenaam dat de schulden van de beneficiair aanvaarde nalatenschap de baten overtreffen, dan is hij verplicht dit ten spoedigste aan de kantonrechter mede te delen. De kantonrechter kan in dat geval verdere instructies geven. 5. Oproepen schuldeisers.De wettelijke vereffening heeft primair als doel dat de schuldeisers van de nalatenschap op geordende wijze worden voldaan. Blijft er vervolgens nog wat over, dan mogen de erfgenamen dat onderling verdelen. De erfgenamen dienen de bekende schuldeisers der nalatenschap per brief persoonlijk op te roepen. Dit houdt in dat de schuldeisers op de hoogte worden gesteld van het overlijden van de erflater (hun schuldenaar) en dat zij aan de vereffenaars moeten melden wat ze te vorderen hebben.Eventueel indien door kantonrechter bepaald:Indien door de kantonrechter is bepaald dat de erfgenamen de schuldeisers der nalatenschap tevens openlijk dienen op te roepen om hun vorderingen vóór de door de kantonrechter bepaalde datum, bij de boedelnotaris danwel bij hemzelf in te dienen. Deze openlijke oproeping vindt plaats in de Staatscourant en in een of meer door de kantonrechter aangewezen nieuwsbladen. De oproeping behoort zoveel mogelijk tegelijkertijd met de bekendmaking van de beneficiaire aanvaarding te geschieden. 6. Adres van schuldeiser onbekend: melden aan kantonrechter.Is aan u het adres van een op te roepen schuldeiser onbekend, dan dient dit feit aan de kantonrechter te worden meegedeeld. De kantonrechter kan dan aanwijzingen geven omtrent de opsporing van de schuldeiser. 7. Uitkeringen doen aan schuldeisers en verdeling.Wanneer een duidelijk beeld is verkregen van de omvang van de nalatenschap en van de aanwezige schulden, kunnen de gezamenlijke erfgenamen overgaan tot het voldoen van de schuldeisers. Blijkt na voldoening van de schuldeisers een positief saldo te bestaan, dan zal dit worden verdeeld onder de erfgenamen, naar rato van hun erfdelen. Ik wijs u erop dat een zich later aandienende schuldeiser in de meeste gevallen het recht heeft het aan de erfgenamen uitgekeerde ‘terug te halen’. Eventueel indien opheffen beslag nodig is voor vereffening:8. Opheffen beslag.Op verzoek van de vereffenende erfgenamen kunnen reeds gelegde beslagen, voor zover dat voor de vereffening nodig is, worden opgeheven. Een verzoek daartoe zal gericht moeten worden aan de kantonrechter van de laatste woonplaats van de overledene.   Eventueel ingeval van onbekende erfgenamen:9. Opsporen onbekende erfgenamen.Indien is gebleken is dat niet alle erfgenamen bekend zijn danwel onzekerheid bestaat omtrent de aanwezigheid van erfgenamen, verplicht de wet de vereffenaars ertoe door oproepingen in veel gelezen dagbladen of door andere doelmatige middelen deze erfgenamen op te sporen. Eventueel indien door kantonrechter bepaald:10. Lijst van vorderingen.Indien door de kantonrechter is bepaald dat de vereffenende erfgenamen niet zijn ontheven van de in art. 4:214 lid 5 vermelde verplichtingen, dan houdt dit in dat zij zo spoedig mogelijk na de datum waarop de bij de oproep der schuldeisers gestelde termijn verstrijkt, een lijst van de door hen erkende en betwiste vorderingen en aanspraken op voorrang ten kantore van de boedelnotaris dan wel ter griffie van het kantongerecht dienen neer te leggen, ter inzage van de erfgenamen, de legatarissen en allen die zich als schuldeiser hebben aangemeld. De erfgenamen dienen ieder van hen van deze neerlegging in kennis te stellen. Eventueel indien door kantonrechter bepaald:11. Rekening en verantwoording en uitdelingslijst.Indien door de kantonrechter is bepaald dat de vereffenende erfgenamen niet zijn ontheven van de in art. 4:218 vermelde verplichtingen, dan houdt dit in dat zij binnen zes maanden nadat de voor het indienen van vorderingen gestelde tijd is verstreken, een rekening en verantwoording benevens een uitdelingslijst ten kantore van de boedelnotaris danwel ter griffie van het kantongerecht ter kennisneming van een ieder dienen neer te leggen. Tevens zijn de erfgenamen verplicht deze neerlegging openlijk bekend te maken in de Staatscourant en in een of meer door de kantonrechter aangewezen nieuwsbladen. Bovendien rust op de erfgenamen de verplichting de neerlegging per brief bekend te maken aan de legatarissen en allen die zich als schuldeiser hebben aangemeld, alsmede aan de eventueel niet op de hoogte zijnde erfgenamen. Belanghebbenden kunnen binnen één maand tegen de neergelegde rekening en verantwoording en uitdelingslijst in verzet komen. Eventueel bij te weinig baten:12. Opheffing of kosteloze vereffening.Het is mogelijk dat de nalatenschap dusdanig weinig goederen omvat, dat het doorlopen van de wettelijke vereffeningprocedure als zinloos dient te worden beschouwd. Iedere erfgenaam kan in dat geval de kantonrechter verzoeken hetzij de kosteloze vereffening van de nalatenschap, hetzij de opheffing van de vereffening te bevelen. Als grond hiervoor zal moeten worden aangedragen dat de geringe waarde der baten van een nalatenschap daartoe aanleiding geeft.

 

Sanctie op het niet volgen van de procedure

De hierboven globaal omschreven vereffeningprocedure bevat nogal wat regels. Deze acht de wetgever geboden, omdat de nalatenschap beneficiair is aanvaard en alleen de goederen van de nalatenschap de schuldeisers tot verhaal dienen. Als beneficiair aanvaard hebbende erfgenaam bent u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap; slechts uw aandeel in de nalatenschap kan aan deze schulden ‘opgaan’. Dit wordt echter anders indien u zich niet aan de regels van de vereffeningprocedure houdt. Preciezer gezegd: indien u in de vervulling van uw verplichtingen als vereffenaar in ernstige mate tekortschiet en u daarvan een verwijt kan worden gemaakt, dan vervalt het veilige aspect van de beneficiaire aanvaarding. De wet stelt namelijk dat u in dat geval wel met uw eigen vermogen aansprakelijk wordt voor de schulden van de nalatenschap.
Beantwoord door:
Gratis Adviseurs
www.gratisadviseurs.nl


Gerelateerde vragen aan wat doen bij beneficair aanvaarden:

Verwerpen erfenis door echtgenote?
      [Gesteld in Persoonsrecht en familierecht]
2010-10-26 10:41:07
Beneficiaire aanvaarding en Schuldsanering
      [Gesteld in Erfrecht]
2010-10-29 22:46:46
Erfrecht en indirect erfrecht, risico?
      [Gesteld in Erfrecht]
2011-07-05 22:21:43
gevolgen voor kinderen bij schulden ouders?
      [Gesteld in schuldadvies & schuldbegeleiding]
2011-07-07 14:45:57
Erfenis beneficiar aanvaard, wat nu ?
      [Gesteld in Notaris-Limburg]
2012-05-20 09:58:04

Gemiddelde score Notaris-Utrecht: 0.0 (0x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

 • Ron Jedema
  9.3
 • Ad Appel
  9.0
 • Anita
  9.0
 • Totalen:

  Vragen:  258130
  Beheerders:  1028

  Gemiddelden:

  Reeds beantwoord:  99 %
  Reactiesnelheid:  172 uur
  Waardering:  7.9
Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+