Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version franšaise: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versiˇn espa˝ola : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Zakelijk & Financieel » Management » Interim Management » Wet Werk En Bijstand
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Wet Werk en Bijstand en krijg online een antwoord van de specialist in Wet Werk en Bijstand

Zelf een vraag over Wet Werk en Bijstand? Klik hier.
Meer vragen over Wet Werk en Bijstand.
De huidige beheerder van de rubriek Wet Werk en Bijstand:
Naam: Legal2People
Bedrijf: Legal2people
Reactiesnelheid: 14 uur
Waardering: 8.7 (van max. 10)
Meer informatie over Legal2People vind je op de profielpagina.

Beheerder worden?

RSS over Wet Werk en BijstandVragen over Wet Werk en Bijstand via RSS. Klik hier.
RSS over Wet Werk en Bijstand op jouw website?Vragen over Wet Werk en Bijstand op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over Wet Werk en BijstandVragen over Wet Werk en Bijstand via E-mail. Klik hier.

bijstandsuitk. gekort agv uitk. partnerpensioen?

[Gesteld op: 23-04-2014]

Toelichting:
Wordt de bijstandsuitkering gekort wanneer men een partnerpensioen of uitkering agv een ANW-hiaat verzekering ontvangt?
Antwoord:

Beste vraagsteller,


Dat zouden we even moeten uitzoeken. Kunt u aangeven wat precies de uitkering inhoudt ?


Wellicht heeft u hierover stukken welke u aan ons kunt mailen dan kijken we het na.


Er zijn uitzonderingen op de inkomsten maar weten niet of dit hieronder valt. Zie artikel 31 WWB ( Wet Werk en Bijstand). Hoofdregel is dat er gekort wordt maar er staan een aantal uitzondering opgenoemd in artikel 31 Wet Werk en Bijstand lid 2. Zie hieronder:


 


 Art. 31. Middelen  


-1. Tot de middelen worden alle vermogens- en inkomensbestanddelen gerekend waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. Tot de middelen worden mede gerekend de middelen die ten behoeve van het levensonderhoud van de belanghebbende door een niet in de bijstand begrepen persoon worden ontvangen. In elk geval behoort tot de middelen de ten aanzien van de alleenstaande of het gezin toepasselijke heffingskorting, bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001.
-2. Niet tot de middelen van de belanghebbende worden gerekend:
a. de middelen die deze ontvangt ten behoeve van het levensonderhoud van een niet in de bijstand begrepen persoon;
b. kinderbijslag ontvangen ten behoeve van zijn in of buiten Nederland woonachtige kinderen;
c. de jonggehandicaptenkorting;
d. tegemoetkomingen in de zin van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;
e. eigenwoningbijdrage of een bijzondere bijdrage ontvangen op grond van de Wet bevordering eigenwoningbezit;
f. vergoedingen en tegemoetkomingen, waaronder begrepen de tegemoetkoming ontvangen op grond van het Tijdelijk besluit tegemoetkoming buitengewone uitgaven,¹ voor, alsmede de vermindering of teruggave van, loonbelasting of inkomstenbelasting en van premies volksverzekeringen op grond van kosten die niet tot de algemeen noodzakelijke bestaanskosten behoren, tenzij voor deze kosten bijstand wordt verleend;
g. vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f en g, van deWet op de loonbelasting 1964, tenzij voor deze vergoedingen en verstrekkingen bijstand wordt verleend;
h. inkomsten uit arbeid van de tot zijn last komende kinderen, alsmede door hen ontvangen uitkeringen inzake werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, tenzij het de verlening van bijzondere bijstand betreft voor bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan van die kinderen;
i. rente ontvangen over op grond van artikel 34, tweede lid, onderdeel b en c, niet in aanmerking genomen vermogen en spaargelden;
j. een een- of tweemalige premie van ten hoogste €|2305,00 per kalenderjaar, voor zover dit naar het oordeel van het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling;
k. een kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk van ten hoogste een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag;
l. bij ministeriële regeling aan te wijzen uitkeringen en vergoedingen voor materiële en immateriële schade; [RWII]
m. giften en andere dan de in onderdeel l bedoelde vergoedingen voor materiële en immateriële schade voor zover deze naar het oordeel van het college uit een oogpunt van bijstandverlening verantwoord zijn;
n. inkomsten uit arbeid tot 25 procent van deze inkomsten, met een maximum van €|193,00 per maand, voor zover hij algemene bijstand ontvangt, waarbij voor een persoon die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, geldt dat die inkomsten gedurende ten hoogste zes aaneengesloten maanden niet tot de middelen worden gerekend en dat dit naar het oordeel van het college moet bijdragen aan zijn arbeidsinschakeling;
o. een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 29a van de Algemene nabestaandenwet;
p. de ten behoeve van een levensloopregeling als bedoeld in artikel 39d, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 bij een uitvoerder als bedoeld in artikel 19g, derde lid, van die wetzoals dat artikellid op 31 december 2011 luidde, opgebouwde voorziening;
q. een uitkering als bedoeld in artikel 118a, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet of een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2:52 of 3:10 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
r. inkomsten uit arbeid van een alleenstaande ouder tot 12,5% van deze inkomsten, met een maximum van €|120,89 per maand, gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 30 maanden, voor zover hij algemene bijstand ontvangt, ingeval:
1º. hij de volledige zorg heeft voor een tot zijn last komend kind tot 12 jaar;
2º. de periode van zes aaneengesloten maanden, bedoeld in onderdeel n, is verstreken; en
3º. dit volgens het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling;
s. een vergoeding als bedoeld in artikel 18 van de Wet inburgering zoals dit luidde vóór de inwerkingtreding van het bij koninklijke boodschap van 14 november 2011 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige (Kamerstukken 33 086) nadat dat voorstel tot wet is verheven, voor zover deze niet een vergoeding is als bedoeld in onderdeel f;
t. tegemoetkomingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten;
u. een uitkering als bedoeld in artikel 19a van de Wet maatschappelijke ondersteuning;
v. een uitkering tot levensonderhoud op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek die de belanghebbende jonger dan 21 jaar van zijn ouder of ouders ontvangt, voor zover deze uitkering op grond van artikel 12 reeds in aanmerking is genomen bij de vaststelling van het recht op bijzondere bijstand;
w. het vrijgelaten deel van de toeslag, uitkering, kinderbijslag of ouderdomspensioen op grond van de artikelen 14h, vijfde lid, van de Toeslagenwet, 27h, vijfde lid, van de Werkloosheidswet,54a, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 24a, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, 29h, vijfde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 3:44, vijfde lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, 97, vijfde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 45h, vijfde lid, van de Ziektewet, 17h, vijfde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, 45a, vijfde lid, van deAlgemene nabestaandenwet, 17j, vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet, 29, zesde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en ² 29, zesde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
-3. De middelen worden in aanmerking genomen tot het bedrag dat resteert na aftrek van:
a. de daarover door de belanghebbende verschuldigde loonbelasting of inkomstenbelasting;
b. de daarover door de belanghebbende verschuldigde premies volksverzekeringen dan wel een inhouding die met één of meer van deze premies overeenkomt alsmede de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 43 van de Zorgverzekeringswet;
c. ten laste van de belanghebbende komende verplichte bijdragen ingevolge een pensioenregeling en daarmee vergelijkbare regelingen;
d. andere ten laste van de belanghebbende komende verplichte inhoudingen.
-4. Onder het redelijkerwijs kunnen beschikken over vermogens- en inkomensbestanddelen, bedoeld in het eerste lid, wordt niet verstaan de mogelijkheid om een voorschot te vragen op het ouderdomspensioen op grond van artikel 22, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet.
-5. Dit lid en het vierde lid vervallen, onder vernummering van het zesde en zevende lid tot vierde en vijfde lid, met ingang van 1 juli 2017.
-6. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot het in aanmerking nemen van de aanspraak op vakantietoeslag over een inkomen. [RWII]
-7. Het tweede lid, onderdeel cjkn en  r, is niet van toepassing op de persoon die jonger is dan 27 jaar.


1. Ingevolge de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is het Tijdelijk besluit tegemoetkoming buitengewone uitgaven met ingang van 1 januari 2009 komen te vervallen, red.
2. Volgens de redactie dient ", en" te worden vervangen door: of.


 


Het juristen team van Legal2People


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Voor meer vrijblijvende info

 

Tel: 070-8915444

 

email:legal2people@aol.nl of legal2people@gmail.com

 

Internet: www.Legal2People.nl en www.rechtenbijstand.nl

 

Alle adviezen zijn vrijblijvend en enkel gebaseerd op de (vaak summiere) casusposities die in de vraag worden weergegeven. Deze adviezen zijn dan ook enkel als richtinggevend bedoeld en kunnen geen volwaardig juridisch advies vervangen. Als juridisch adviesbureau zijn wij niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het handelen naar aanleiding van dit advies


 

Beantwoord door:
Legal2People
profielpagina


Gerelateerde vragen aan bijstandsuitk. gekort agv uitk. partnerpensioen?:

huwelijk maar blijvend gescheiden huishouding
      [Gesteld in Wet Werk en Bijstand]
2008-01-22 14:36:17
Bepaling te verrekenen inkomen partner
      [Gesteld in Wet Werk en Bijstand]
2008-12-27 18:19:35
ww uitkering stopt per februari 2009
      [Gesteld in Wet Werk en Bijstand]
2009-01-22 20:05:41
rechten en verplichtingen bij wwb uitkering
      [Gesteld in Wet Werk en Bijstand]
2009-09-22 13:28:33
Pas-regeling en levensloop. Welke tabel(len)?
      [Gesteld in Salarisadministratie]
2015-02-26 12:44:19

Gemiddelde score Wet Werk en Bijstand: 8.7 (4703x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+