Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version franšaise: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versiˇn espa˝ola : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Zakelijk & Financieel » Bouw » Bouwregelgeving
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Bouwregelgeving en krijg online een antwoord van de specialist in Bouwregelgeving

Zelf een vraag over Bouwregelgeving? Klik hier.
Meer vragen over Bouwregelgeving.
De huidige beheerder van de rubriek Bouwregelgeving:
Naam: Paul Pesch
Bedrijf: Pesch overheidsadvies
Reactiesnelheid: 7 uur
Waardering: 8.3 (van max. 10)
Meer informatie over Paul Pesch vind je op de profielpagina.

Beheerder worden?

RSS over BouwregelgevingVragen over Bouwregelgeving via RSS. Klik hier.
RSS over Bouwregelgeving op jouw website?Vragen over Bouwregelgeving op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over BouwregelgevingVragen over Bouwregelgeving via E-mail. Klik hier.

gebruikersbesluit

[Gesteld op: 03-06-2010]

Toelichting:
Is het gebruikerbesluit een reglgeving of is dit door wetgeving geregeld
Antwoord:
Geachte hr/mw.
Alle omstandigheden dienen bekend te zijn om een goed antwoord te kunnen geven op uw vraag. Kennisneming van afspraken en documenten is van belang. Meer weten? www.JuridischeRaad.nl 
Gespecialiseerd in conflictbeslechting, bezwaar, beroep, kort geding en dagvaardingen. Aan gratis antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend en mogen niet in rechte worden gebruikt. Wij behandelen huurrecht, consumentenrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht, ruimtelijke ordening, bouwgeschillen, burenrecht, tuchtrecht vastgoedrecht, beleggingsrecht, AFM, ambtenarenrecht en belastingrecht, in: Zuid-Holland, zoals: Alphen aan den Rijn, Zoetermeer, Leiden, Den Haag, Rotterdam, Boskoop, Rijnwoude, etc.

Minister Van Middelkoop (WWI) heeft op 4 mei 2010 de Tweede Kamer een brief gestuurd over de nieuwe integrale algemene maatregel van bestuur op het terrein van de bouwregelgeving. Hij kondigt daarin aan, dat hij 3 maanden meer voorbereidingstijd wil om de meer dan 40 reacties uit de schriftelijke inspraakronde over de concept-amvb goed te verwerken.

Ook worden de conceptvoorschriften door enkele organisaties (BNA, Bouwend Nederland, Vereniging bouw- en woningtoezicht Nederland en NLingenieurs) getoetst aan een aantal nieuwbouwplannen en een aantal bestaande bouwwerken. Verder boordeelt ook de Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften de concept-brandveiligheidsvoorschriften.

In zijn brief geeft de minister aan dat hij het advies van het Overlegplatform Bouwregelgeving over de concept-amvb overneemt, zij het dat hij de uitvoeringspraktijk zes maanden invoeringstijd wil geven in plaats van de door het OPB voorgestelde negen maanden. Het OPB-advies is als bijlage bij de brief gevoegd.

Op één onderdeel van de amvb voert de minister nog overleg met zijn collega van VROM. Dat betreft de vraag of de huidige sloopvergunning kan worden vervangen door een sloopmelding wanneer het gaat om het verwijderen van asbest.
De nieuwe amvb komt in de plaats van de huidige voorschriften uit het Bouwbesluit 2003, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit), paragraaf 2 van het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels en de huidige voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen over slopen, het gebruik van bouwwerken en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

De nieuwe amvb zal naar verwachting op 1 juli 2011 in werking treden. Op 11 mei overlegt de Tweede Kamer met de minister over de brief.

 

Sloopvergunning/melding bij asbestverwijderingOp grond van de vigerende voorschriften is voor slopen een sloopvergunning vereist. Het concept van de integrale AMvB voorziet erin dat dit een sloopmelding wordt. Binnen het OPB bestaat geen consensus over de wenselijkheid van een overgang van het bestaande vergunningstelsel naar een meldingstelsel. Een deel van de OPB-leden acht die overgang gewenst omdat een melding voor degenen met sloopplannen een procedurele lastenverlichting is, die in de voorgestelde uitwerking technisch-inhoudelijk dezelfde waarborgen als de huidige vergunning biedt. Een ander deel van de OPB-leden ondersteunt dit voor sloop waarbij geen asbest in het geding is; omdat bij asbest de gezondheid in het geding is en de bestaande uitvoeringspraktijk ten aanzien van asbestverwijdering nog veel te wensen overlaat, willen zij sloop met asbest evenwel aan een sloopvergunning blijven koppelen. Gelet op de milieubelasting door sloop wil een minderheid van de OPB-leden zowel sloop met asbest als sloop zonder asbest aan een vergunning blijven koppelen.Wanneer sloop met asbest meldingplichtig wordt, vraagt het OPB overigens aandacht voor de lengte van de meldingtermijn. Doordat in de voorgestelde uitwerking een sloopmelding ten minste vier weken voor aanvang van de sloop moet worden gedaan, zou een sloopmelding meebrengen dat ook werkzaamheden die plaatsvinden bij reparatie- of mutatie-onderhoud ten minste vier weken moeten worden stilgelegd wanneer men tijdens die werkzaamheden op asbest stuit.  Dat levert bij dit soort werkzaamheden onnodige wachttijden en huurderving op. Wanneer sloop met asbest meldingplichtig wordt, pleit het OPB dan ook voor een zodanige regeling dat die consequentie zich niet voordoet en de bestaande praktijk van de zogenoemde “paraplusloopvergunning” kan worden voortgezet. ARBO en BHVIn artikel 6.28, vijfde lid, van de concept-AMvB is een relatie gelegd met de bedrijfshulpverlening (BHV) op grond van de ARBO-regelgeving. Het gaat daarbij niet om bouw- of installatietechnische eisen maar om eisen ten aanzien van menselijk handelen door de interne BHV-organisatie in het kader van de alarmopvolging bij een brandmelding. Het OPB acht de integrale AMvB niet de juiste plaats voor dat voorschrift. Momenteel wordt door WWI samen met SZW en BZK gewerkt aan het opstellen van een afzonderlijke algemene maatregel van bestuur over BHV, die mede op de Woningwet zal zijn gebaseerd. BHV-aspecten dienen naar het oordeel van het OPB uitsluitend in die BHV-AMvB en derhalve niet mede in de integrale AMvB te worden geregeld. Overigens gaat het OPB ervan uit dat het concept van de BHV-AMvB voor advies aan hem zal worden voorgelegd. Bepalingsmethode DUBOHet OPB neemt kennis van de beslissing om in de integrale AMvB landelijk uniforme voorschriften met betrekking tot duurzaam bouwen in de vorm van de milieuprestatie van gebouwen op te nemen. Het OPB acht inwerkingtreding van die voorschriften evenwel eerst gewenst nadat de beschikbare rekeninstrumenten zodanig zijn geharmoniseerd dat toepassing daarvan tot gevalideerde gelijke uitkomsten leidt en er tevens voldoende draagvlak in de bouwkolom voor de bepalingsmethode is. Zolang dat niet het geval is, adviseert het OPB om de inwerkingtreding van de betreffende DUBO-voorschriften vooralsnog uit te stellen. Naar het oordeel van het OPB dient voorts tussen het moment van aankondiging van de inwerkingtredingsdatum en de daadwerkelijke inwerkingtreding een voldoende lange invoeringstermijn te worden aangebracht, zodat het bedrijfsleven voldoende gelegenheid heeft om op de betreffende voorschriften in te spelen. Certificering sprinklers en brandmeldinstallatiesHiervoren, onder Algemeen, heeft het OPB aangegeven dat naar zijn oordeel moet worden toegewerkt naar een situatie waarin in de voorschriften van de integrale AMvB zoveel mogelijk wordt uitgegaan van werken met beoordelingsrichtlijnen in het stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen in plaats van verwijzen naar specifieke certificeringsschema’s. Het OPB onderkent evenwel dat in de tussenliggende periode het aansturen van certificeringsschema’s in de voorschriften van de integrale AMvB vanuit het oogpunt van rechtszekerheid, landelijke uniformiteit , duidelijkheid en kwaliteitsborging de voorkeur verdient boven een regeling waarin zaken geheel ter beoordeling aan de uitvoeringspraktijk worden overgelaten. Vanuit die gedachte adviseert het OPB als volgt met betrekking tot het aansturen van certificeringsschema’s voor sprinklers en brandmeldinstallaties in de integrale AMvB. Certificering sprinklersHet OPB constateert dat in de vigerende voorschriften van het Gebruiksbesluit ten aanzien van automatische blusinstallaties (zoals sprinklers) geen specifiek certiceringsschema wordt aangestuurd alsmede dat de Europese Commissie in het kader van een zogenoemde pre-infractieprocedure tot het oordeel is gekomen dat de daaruit voortvloeiende uitvoeringspraktijk niet aanvaardbaar is. Gegeven die context stemt het OPB in met het voornemen om voor eerdergenoemde tussenliggende periode in de integrale AMvB het recent tot stand gekomen certificeringsschema van het CCV met betrekking tot dergelijke blusinstallaties aan te sturen. Certificering brandmeldinstallatiesHet OPB neemt met zorg er kennis van dat momenteel geen voldoende breed draagvlak bestaat ten aanzien van het aansturen van een certificeringsschema voor brandmeldinstallaties. Het door het Gebruiksbesluit momenteel aangestuurd CCV-schema 2002 is niet meer actueel en over het schema dat thans door het CCV wordt opgesteld bestaat vooralsnog geen consensus tussen de betrokken organisaties. Het OPB zou het een slechte zaak vinden indien door onvoldoende draagvlak geen schema zou kunnen worden aangestuurd. Het doet dan ook een dringend beroep op de Minister voor WWI om zich waar nodig in te spannen om de betrokken organisaties op korte termijn alsnog overeenstemming te laten bereiken. Droge blusleidingenHet OPB constateert dat in de voorgestelde redactie van de voorschriften over droge blusleidingen een zeer groot aantal gebouwen voorzien moet gaan worden van droge blusleidingen. Het OPB betwijfelt vooralsnog nut en noodzaak van zo’n vergaande verplichting maar onderkent dat droge blusleidingen in specifieke situaties zeker directe meerwaarde voor een repressieve inzet van de brandweer kunnen hebben.  Grote brandcompartimentenTen aanzien van de afbakening van het begrip “groot brandcompartiment” kan het OPB zich vinden in de voorgestelde verhoging van de ondergrens voor de industriefunctie bij nieuwbouw tot 2.500 m2. Het OPB adviseert een dergelijke verruiming ook te gaan bezien ten aanzien van nieuw te bouwen overige gebruiksfuncties (zoals parkeergarages), inclusief de daarbij behorende noodzakelijke randvoorwaarden. Maximale loopafstandDe voorschriften over maximaal toegestane loopafstanden gaan thans louter uit van een theoretische benadering (factor 1,5). Mits aan de achterliggende doelstelling van de betreffende voorschriften wordt voldaan, zou naar het oordeel van het OPB in de integrale AMvB ook ruimte geboden moeten worden voor een benadering die uitgaat van de feitelijke situatie. Controlefrequentie mobiele brandblussersMet de inwerkingtreding van het Gebruiksbesluit in november 2008 is de publiekrechtelijk voorgeschreven minimum-controlefrequentie van draagbare brandblussers, die voorheen één keer per jaar bedroeg, gehalveerd. Een aantal private documenten die door de sector bij die controles worden gehanteerd (zoals de betreffende NEN-norm en de sectorale erkenningsregeling REOB) is evenwel nog steeds op een jaarlijkse controle geënt. Gevolg daarvan is dat de lastenverlichting die met de halvering van de voorgeschreven controlefrequentie voor te controleren bedrijven werd beoogd, in de praktijk niet wordt behaald. Naar aanleiding daarvan vraagt het OPB in algemene zin aandacht voor een dergelijk onvolkomen samenspel tussen publieke en private stelsels. SpiegelsymmetrieZowel in het huidige Bouwbesluit 2003 als in het concept van de integrale AMvB wordt ten aanzien van een aantal eisen uitgegaan van de zogenoemde spiegelsymmetrie. Het OPB acht het een gemiste kans dat het opstellen van het concept van de integrale AMvB niet tevens is gebruikt om enkele tekortkomingen van die benadering weg te nemen. Het OPB vraagt hieraan alsnog aandacht te besteden.

 

Beantwoord door:
Gratis Adviseurs
www.gratisadviseurs.nl


Gerelateerde vragen aan gebruikersbesluit:

Online verzekering afsluiten
      [Gesteld in Verzekeringen]
2006-09-01 13:23:46
Ondermaats presterende werknemer
      [Gesteld in Personeelsmanagement]
2006-09-07 20:33:31
Eerder stoppen met werken
      [Gesteld in Personeelsmanagement]
2006-09-07 20:20:27
Adverteren in Yahoo!?
      [Gesteld in Search Engine Advertising]
2007-03-12 23:23:03
Laptop geeft donker scherm.
      [Gesteld in Laptops]
2006-09-18 16:39:14

Gemiddelde score Bouwregelgeving: 8.3 (7x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

 • Ron Jedema
  9.3
 • Ad Appel
  9.0
 • Anita
  9.0
 • Totalen:

  Vragen:  258138
  Beheerders:  1029

  Gemiddelden:

  Reeds beantwoord:  99 %
  Reactiesnelheid:  172 uur
  Waardering:  7.9
Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+