Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version franšaise: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versiˇn espa˝ola : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Mens & Maatschappij » Recht » Sportrecht
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek Sportrecht en krijg online een antwoord van de specialist in Sportrecht

Zelf een vraag over Sportrecht? Klik hier.
Meer vragen over Sportrecht.
De huidige beheerder van de rubriek Sportrecht:
Naam: Sportadvocaat mr. R. Tamourt
Bedrijf: verdonk advocaten heerenveen
Reactiesnelheid: 90 uur
Waardering: 7.2 (van max. 10)
Meer informatie over Sportadvocaat mr. R. Tamourt vind je op de profielpagina.

Beheerder worden?

RSS over SportrechtVragen over Sportrecht via RSS. Klik hier.
RSS over Sportrecht op jouw website?Vragen over Sportrecht op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over SportrechtVragen over Sportrecht via E-mail. Klik hier.

Status topsportrt

[Gesteld op: 26-04-2010]

Toelichting:
Welke status zijn er allemaal voor topsporters?

Je hoort wel eens van een A- en B-status.
Antwoord:

 

Statusreglement Topsporters

- Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 17 november 2009 -

Considerans

In dit reglement worden de procedure en criteria (prestatienorm) beschreven op basis waarvan een

topsporter een status kan verkrijgen. Een status is een titel die aan een topsporter wordt verleend. De

betrokken sporter kan op grond van deze status in aanmerking komen voor bepaalde voorzieningen
1.

Alleen NOC*NSF kan aan topsporters een status verlenen.

Een status kan slechts worden verkregen op basis van een vooraf vastgestelde prestatienorm per

Topsportprogramma. Over het vaststellen van deze prestatienorm hebben de betrokken bond en

NOC*NSF overlegd.

Aan de prestatienorm moet worden voldaan door deelname aan evenementen waarnaar de

betreffende sporter door betrokken nationale sportbond wordt uitgezonden.

Hoewel de status aan individuele sporters wordt verleend is de procedure die gevolgd moet worden

om een status te krijgen er één tussen NOC*NSF en de bond.

Na het reglement is een toelichting op enkele artikelen opgenomen.

I Algemeen

Artikel 1 Definities

In dit Statusreglement Topsporters wordt verstaan onder:

a. (A-, B- of High Potential) status: een door NOC*NSF aan een sporter verleende titel.

b. bevestiging van de status: verlenging van de status, indien voldaan wordt aan de daarvoor

geldende criteria.

c. bond: de landelijke sportorganisatie, lid van NOC*NSF, waarvan de sporter al dan niet via een

vereniging lid is of daarmee een aansluitingsovereenkomst heeft.

d. EK: het/de door de Internationale Federatie van de betrokken Sportbond georganiseerde

Europe(e)s(e) Kampioenschap(pen), waarbij voor deelname geen leeftijdscriterium geldt,

behoudens het geval dat er voor deelname alleen een minimum leeftijd is gesteld voor

minderjarigen.

e. Internationale Federatie: internationale non-gouvernementele organisatie waarbij de betrokken

bond is aangesloten, die geacht wordt de betreffende sport op wereldniveau te representeren en

is erkend door het IOC of IPC dan wel lid is van de General Association of International Sports

Federations (GAISF).

f. kwalificatie: de schriftelijke vaststelling door NOC*NSF dat is voldaan aan de voor kwalificatie

gestelde normen en limieten voor de Olympische of Paralympische Spelen.

g. nationale selectie: sporters die door de bond worden geselecteerd voor voorbereiding op en

deelname aan EK’s of WK’s en die daar onder verantwoordelijkheid van de betrokken bond naar

worden uitgezonden en aan deelnemen.

h. nominatie: de schriftelijke vaststelling door NOC*NSF dat is voldaan aan de voor nominatie

gestelde normen en limieten voor de Olympische of Paralympische Spelen.

1 Zie Voorzieningen voor topsporters actuele versie op www.sport.nl onder NOC*NSF/Topsport.

Statusreglement Topsporters Pagina 2 van 11

i. normen en limieten: het samenstel van de door NOC*NSF gehanteerde en bekend gemaakte

algemene uitgangspunten en criteria opgenomen in een reglement, op basis waarvan NOC*NSF

beoordeelt en beslist of een door de bond voorgedragen sporter zich nomineert en/of kwalificeert

voor de Olympische en Paralympische Spelen.

j. prestatienorm: het geheel van prestaties dat een sporter gedurende een jaar moet leveren om

voor het jaar daarna in aanmerking te komen voor een status.

k. sjablonen normen en limieten: de in de normen en limieten opgenomen sportspecifieke invulling

(eisen voor nominatie en kwalificatie) per topsportprogramma voor de eerstkomende Olympische

en Paralympische Spelen;

l. sporter: de individuele topsporter die, al dan niet via een vereniging, lid is van een bond dan wel

een aansluitingsovereenkomst met die bond heeft en die, onder verwijzing naar het Reglement

Topsportprogramma’s, een categorie 1 topsportprogramma beoefent.

m. vergelijkbaar evenement: een evenement dat
- ter beoordeling van NOC*NSF - wat betreft

deelnemersveld en de geleverde competitie gelijk is aan een EK of WK.

n. vergelijkbare prestatienorm: een prestatienorm die wat betreft zwaarte gelijk is gesteld aan de

prestatienorm die vereist is voor het verkrijgen of bevestigen van een status.

o. voordracht: een verzoek van een bond om toekenning van een status aan een sporter door middel

van de daarvoor bestemde formulieren welke zijn opgenomen als bijlage.

n. WK: het/de door de Internationale Federatie van de betrokken Sportbond georganiseerde Wereld

Kampioenschap(pen), waarbij voor deelname geen leeftijdscriterium geldt, behoudens het geval

dat er voor deelname alleen een minimum leeftijd is gesteld voor minderjarigen.

Artikel 2 Prestatienorm

Lid 1

De prestatienorm voor de A- of B- status wordt na overleg tussen de betrokken bond en NOC*NSF

vastgesteld en schriftelijk vastgelegd door NOC*NSF.

Lid 2

Naast de in respectievelijk artikel 4 en 5 in lid 1 genoemde prestaties kan deelnemen aan en

presteren op andere evenementen deel uitmaken van de prestatienorm.

Lid 3

Bij afwezigheid van de evenementen genoemd in respectievelijk artikel 4 en 5 in lid 1 bestaat de

prestatienorm uit een vergelijkbare prestatienorm, welke nader is uitgewerkt in artikel 3.

Lid 4

De prestatienorm wordt steeds voor opeenvolgende perioden van 12 maanden vastgesteld. In geval

NOC*NSF en de betrokken bond niet tot overeenstemming kunnen komen over de prestatienorm,

beslist NOC*NSF.

Lid 5

In de periode van 4 weken voorafgaand aan de in artikel 9 lid 1 bedoelde data vindt tenminste

eenmaal overleg plaats tussen de bond en NOC*NSF teneinde de prestatienorm voor de daarop

volgende periode van 12 maanden vast te stellen. Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats in

aanwezigheid van zowel de topsportcoördinator van de bond, als de coach van de betrokken sporters.

NOC*NSF neemt het initiatief voor dit gesprek.

Statusreglement Topsporters Pagina 3 van 11

Artikel 3 Vergelijkbare prestatienorm

Lid 1

Een vergelijkbare prestatienorm wordt na overleg tussen de betrokken bond en NOC*NSF

vastgesteld.

Lid 2

Voor de invulling van een vergelijkbare prestatienorm wordt zoveel als mogelijk is gebruik gemaakt

van internationale topsportevenementen met een zo groot mogelijk aantal deelnemende landen of

internationale ranglijsten welke zijn opgesteld door de Internationale Federaties van de betrokken

bonden.

Lid 3

Een vergelijkbare prestatienorm kan een samenhangend geheel zijn van meerdere prestaties die op

meerdere momenten worden geleverd.

Lid 4

In geval NOC*NSF en de betrokken bond niet tot overeenstemming kunnen komen over de

vergelijkbare prestatienorm, beslist NOC*NSF.

II Verkrijging en bevestiging Status

Artikel 4 Verkrijging en bevestiging van de A-status

Lid 1

Een sporter kan de A-status verkrijgen of de A-status bevestigen, indien de sporter zich blijft

voorbereiden op het voldoen aan de prestatienorm door middel van deelname aan het trainings- en

wedstrijdprogramma van de betrokken bond, en:

a. in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de in artikel 9 lid 1 genoemde datum heeft

voldaan aan de door de betrokken bond en NOC*NSF afgesproken prestatienorm. Het

uitgangspunt van deze norm houdt in dat de sporter bij de eerste 8 is geëindigd tijdens een WK of

op de Olympische Spelen. De prestatienorm wordt aangescherpt als sprake is van:

- Paralympische topsportdisciplines als bedoeld in artikel 2 lid 2 sub b. van het Reglement

Topsportprogramma’s;

- Categorie 1 Topsportprogramma’s die als zodanig zijn aangemerkt op grond van artikel 6 van

het Reglement Topsportprogramma’s (hardheidsclausule);

- Categorie 1 Topsportprogramma’s die als zodanig zijn aangemerkt op grond van artikel 4 lid 1

van het Reglement Topsportprogramma’s en waarbij het gestelde in artikel 3 lid 2 sub d. van

dat Reglement van toepassing is; of

b. zich kwalificeert voor de eerstvolgende Olympische of Paralympische Spelen dan wel voldoet aan

de eisen voor kwalificatie voor de eerstvolgende Olympische of Paralympische Spelen als

opgenomen in de sjablonen van de normen en limieten, maar de kwalificatie zelf nog geen feit is

omdat de interne selectieprocedure van de bond nog niet is afgerond en de bond derhalve nog

geen voordracht voor kwalificatie kan indienen; of

c. zich op naam nomineert voor de eerstvolgende Olympische of Paralympische Spelen.

Statusreglement Topsporters Pagina 4 van 11

Lid 2

Een sporter kan de A-status ook verkrijgen op basis van een gezamenlijk behaald resultaat zoals

nader omschreven in artikel 7.

Lid 3

Een sporter kan niet voor een status in aanmerking komen dan nadat de betrokken bond de sporter

conform artikel 9 heeft voorgedragen bij NOC*NSF.

Artikel 5 Verkrijging en bevestiging van de B-status

Lid 1

Een sporter kan de B-status verkrijgen of de B-status bevestigen, indien de sporter zich blijft

voorbereiden op het voldoen aan de prestatienorm door middel van deelname aan het trainings- en

wedstrijdprogramma van de betrokken bond en in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de in

artikel 9 lid 1 genoemde datum heeft voldaan aan de door de betrokken bond en NOC*NSF

afgesproken prestatienorm. Het uitgangspunt van deze norm houdt in dat de sporter bij de eerste 16 is

geëindigd tijdens een WK of op de Olympische Spelen.

De prestatienorm wordt aangescherpt als sprake is van:

- Paralympische topsportdisciplines als bedoeld in artikel 2 lid 2 sub b. van het Reglement

Topsportprogramma’s;

- Categorie 1 Topsportprogramma’s die als zodanig zijn aangemerkt op grond van artikel 6 van het

Reglement Topsportprogramma’s (hardheidsclausule);

- Categorie 1 Topsportprogramma’s die als zodanig zijn aangemerkt op grond van artikel 4 lid 1 van

het Reglement Topsportprogramma’s en waarbij het gestelde in artikel 3 lid 2 sub d. van dat

Reglement van toepassing is.

Lid 2

De B-status kan ook worden verkregen op basis van een gezamenlijk behaald resultaat zoals nader

omschreven in artikel 7.

Lid 3

Een sporter kan niet voor een status in aanmerking komen dan nadat de betrokken bond de sporter

conform artikel 9 heeft voorgedragen bij NOC*NSF.

Artikel 6 Verkrijging van de High Potential status

Lid 1

In uitzonderlijke gevallen, daar waar sprake is van sporters met een uitzonderlijk perspectief op snelle

aansluiting bij de mondiale top-8 en een hoog perspectief op een positie bij de mondiale top-3, kan

NOC*NSF een sporter de status van High Potential (HP) verlenen.

Lid 2

Een voordracht voor de HP-status geschiedt niet dan nadat overleg heeft plaatsgevonden tussen de

betrokken bond en NOC*NSF.

Lid 3

De betrokken bond doet bij NOC*NSF een met redenen omklede specifieke voordracht voor de HPstatus

via het daartoe bestemde formulier (bijlage 2).

Statusreglement Topsporters Pagina 5 van 11

Lid 4

De HP-status wordt niet verleend aan sporters die een teamsport beoefenen zoals bedoeld in artikel 7

lid 2 sub a.

Artikel 7 Verkrijging van de A- of B-status door een gezamenlijk behaald resultaat

Lid 1

Zowel de A- als de B-status kan verkregen worden op basis van een gezamenlijk behaald resultaat bij

wedstrijden zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.

Lid 2

Van een gezamenlijk behaald resultaat is sprake bij wedstrijden:

a. van teamsporten
2; of

b. van landenteams van topsportdisciplines als bedoeld in artikel 2 lid 2 sub a. en b. van het

Reglement Topsportprogramma’s waar er sprake is van afhankelijkheid van (een) andere

sporter(s), zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend bij estafette en dubbelspel. Indien sporters in

een individuele sport in dit verband na elkaar hun prestatie leveren, moet de laatste sporter

reglementair altijd in de positie zijn om de wedstrijd te kunnen beslissen in winst of verlies.

Lid 3

In het geval van gezamenlijk behaalde resultaten is het maximum aantal sporters dat op enig moment

een status kan hebben het aantal dat vermeld kan worden op het wedstrijdformulier van de

Internationale Federatie, vermeerderd met 20% daarvan.

Lid 4

In het geval van teamsporten zoals bedoel in lid 2 sub a. van dit artikel, staat het de bond vrij om,

nadat overleg met NOC*NSF hierover heeft plaatsgevonden, een verzoek in te dienen bij NOC*NSF

om statussen tussentijds - met inachtneming van artikel 13 - te beëindigen en

- met inachtneming van artikel 9 - nieuwe voordrachten te doen, voor zover het in lid 3 van dit artikel

bedoelde maximum niet wordt overschreden.

Lid 5

In het geval van teamsporten kan maximaal 50% van het aantal sporters met een status binnen dit

team deze status hebben verkregen op grond van lid 4 van dit artikel, dat wil zeggen zonder dat door

deze sporters op voorhand aan de prestatienorm is voldaan.

Artikel 8 Bevestiging van een status op grond van de hardheidsclausule

Lid 1

Wanneer een door de sporter behaalde status voor de afloop ervan niet is bevestigd kan NOC* NSF

in uitzonderlijke gevallen, op grond van bijzondere omstandigheden ter beoordeling van NOC*NSF,

alsnog besluiten de status van de sporter te verlengen.

Lid 2

Voor de bevestiging van een status op grond van dit artikel doet de betreffende bond een met redenen

omklede specifieke voordracht via het daartoe bestemde formulier (bijlage 3).

2 In dit reglement wordt onder teamsporten verstaan: basketbal, handbal, hockey, korfbal, volleybal, ijshockey, base- en softbal,

curling, waterpolo en voetbal

Statusreglement Topsporters Pagina 6 van 11

III Ingang en beëindiging van de status

Artikel 9 Voordracht door de bond

Lid 1

Ieder jaar, uiterlijk op 1 februari in geval van zomerbonden en 1 mei in geval van winterbonden, doet

de betreffende bond een voordracht voor de statussen bij NOC*NSF.

Lid 2

In voorkomende gevallen, wanneer sporters tussentijds aan de (hogere) prestatienorm voldoen dan

wel het gestelde in artikel 4 lid 1 sub b. en c. van toepassing is, kan de bond tussentijdse

voordrachten doen bij NOC*NSF.

Lid 3

De voordracht zoals bedoel in lid 1 wordt gedaan op basis van de prestatienorm die is vastgesteld

voor de daaraan voorafgaande periode van 12 maanden.

Lid 4

Voordrachten zijn uitsluitend geldig en worden uitsluitend in behandeling genomen wanneer zij

worden gedaan via de daartoe bestemde formulieren (bijlage 1).

Lid 5

Aan voordrachten die niet zijn gedaan vóór de in lid 1 genoemde data kunnen geen rechten worden

ontleend, met uitzondering van de voordrachten zoals bedoel in lid 2 van dit artikel.

Lid 6

De voordracht van de bond wordt door NOC*NSF getoetst aan de regels van dit reglement en de

prestatienorm.

Artikel 10 Ingangsdatum status

Lid 1

Wanneer de voordracht aan de in dit reglement genoemde criteria voldoet wordt de status door

NOC*NSF verleend met ingang van 1 februari voor zomerbonden en 1 mei voor winterbonden.

Lid 2

Statussen die worden verleend op grond van artikel 9 lid 2 gaan in op het moment dat de betrokken

sporter heeft voldaan aan de prestatienorm of zich heeft genomineerd dan wel gekwalificeerd of

hebben voldaan aan de eisen voor kwalificatie als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b.

Lid 3

Statussen die worden verleend op grond van artikel 7 lid 4 gaan in op het moment dat de status van

de sporter die de status kwijt raakt tussentijds is beëindigd.

Lid 4

Zowel de bond als de sporter worden door NOC*NSF schriftelijk in kennis gesteld van de verkrijging of

bevestiging van de status.

Statusreglement Topsporters Pagina 7 van 11

Artikel 11 Duur van de status

Lid 1

Een status is geldig tot 1 februari voor zomerbonden respectievelijk 1 mei voor winterbonden van het

jaar volgend op de statusverlening.

Lid 2

Een status die op grond van kwalificatie zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b. wordt verleend, is - met

inachtneming van artikel 13 - geldig tot en met de eerste maand volgend op de maand waarin de

betreffende Olympische of Paralympische Spelen worden gehouden.

Lid 3

Een status die op grond van nominatie zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 sub c. of het voldoen aan de

eisen voor kwalificatie als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b. wordt verleend, is - met inachtneming van

artikel 13 - geldig tot het moment dat de betrokken sporter zich definitief wel of niet kwalificeert voor

de betreffende Olympische of Paralympische Spelen.

Lid 4

Een status die op grond van de hardheidsclausule wordt verleend, is - met inachtneming van

artikel 13 - geldig tot het eerstvolgende internationale topsportevenement dat deel uitmaakt van de

prestatienorm, tenzij NOC*NSF op basis van de hardheidsclausule de status verlengt met een periode

van maximaal twaalf maanden.

Lid 5

In het geval een B-sporter naar het oordeel van NOC*NSF na een periode van 4 jaar onvoldoende

progressie vertoont en er eveneens naar het oordeel van NOC*NSF weinig progressie wordt verwacht

kan NOC*NSF besluiten een eventuele statusvoordracht niet te honoreren. Sporters die om deze

reden de B-status kwijt raken kunnen de B-status niet opnieuw behalen, tenzij:

a. er naar het oordeel van NOC*NSF sprake is van bijzondere omstandigheden, waardoor het in

redelijkheid en billijkheid van een sporter niet verwacht kan worden dat hij binnen 4 jaar op het

maximale niveau presteert, of

b. de sporter een teamsport beoefent zoals bedoeld in artikel 7 lid 2.

Lid 6

Een sporter kan de HP-status maximaal drie jaar aaneengesloten behouden, waarna de HP-status

niet opnieuw kan worden verkregen.

Artikel 12 Beëindiging van de status

Een status vervalt onmiddellijk op de eerste dag na de afloop van de status als bedoeld in artikel 11,

tenzij de status door NOC*NSF wordt bevestigd voor de afloop ervan.

Artikel 13 Tussentijdse beëindiging status

Lid 1

Tussentijdse beëindiging van de status geschiedt door NOC*NSF, al dan niet op voordracht van de

betrokken bond. Beëindiging van de status op grond van dit artikel geschiedt met onmiddellijke

ingang.

Statusreglement Topsporters Pagina 8 van 11

Lid 2

De status kan tussentijds worden beëindigd wanneer er sprake is van één of meer van de volgende

omstandigheden:

- de betreffende sporter neemt niet langer deel aan het trainings- en wedstrijdprogramma van de

bond;

- de betreffende sporter maakt niet langer deel uit van de nationale selectie;

- de tuchtcommissie van de betrokken bond heeft de sporter schuldig bevonden aan het gebruik

van doping(geduide middelen). Bij het uitblijven van een uitspraak van die tuchtcommissie binnen

een termijn van drie maanden na de contra-expertise wordt de status beëindigd op basis van een

positieve uitslag van de contra-expertise;

- de betreffende sporter gedraagt zich op een wijze die niet in overeenstemming is met algemeen

maatschappelijke en/of specifiek sportieve waarden en normen, waaronder mede begrepen

seksuele intimidatie;

- de betreffende sporter gedraagt zich op een wijze waardoor NOC*NSF en/of de betrokken bond in

diskrediet worden gebracht;

- de betreffende sporter maakt niet langer deel uit van een team zoals bedoeld in artikel 7 lid 2 en 4.

Lid 3

Indien en zodra de bond op de hoogte is van omstandigheden zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel,

meldt de bond dit terstond aan NOC*NSF.

Lid 4

Van een beëindiging op basis van dit artikel worden zowel de betrokken bond als de sporter zo

spoedig mogelijk door NOC*NSF schriftelijk in kennis gesteld.

IV Bezwaar en beroep

Artikel 14 Bezwaar van bonden

De bond kan bezwaar maken tegen een beslissing van NOC*NSF betreffende:

1. een eenzijdig door NOC*NSF vastgestelde (vergelijkbare) prestatienorm;

2. het niet accepteren door NOC*NSF van een voorstel tot toepassing van de hardheidsclausule;

3. en tussentijdse beëindiging van de status van een sporter. Hiertegen kan geen bezwaar worden

gemaakt als de betrokken sporter op grond van artikel 15 daartegen bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 15 Bezwaar van sporters

Sporters kunnen uitsluitend bezwaar maken tegen een beslissing van NOC*NSF de status tussentijds

te beëindigen, tenzij de tussentijdse beëindiging plaatsvindt op grond van een voordracht gebaseerd

op artikel 7 lid 4.

Artikel 16 Bezwaar- en beroepsprocedure

Bezwaar en beroep dienen te worden aangetekend conform het Reglement Bezwaar- en

Beroepsprocedure NOC*NSF. Dit Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedure NOC*NSF is op de te

vragen bij Juridische Zaken van NOC*NSF.

Statusreglement Topsporters Pagina 9 van 11

V Vaststelling en wijziging van dit reglement

Artikel 17 Vaststelling en wijziging van dit reglement

Lid 1

Dit reglement kan slechts worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de Algemene

Vergadering van NOC*NSF met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits het voorstel tot

het betreffende besluit, voorzien van een toelichting, in de oproeping tot de Algemene Vergadering is

opgenomen en tenminste vier weken voor de betreffende Algemene Vergadering aan de leden is

toegezonden.

Lid 2

Dit reglement, alsmede de wijzigingen daarin, treedt in werking op de éénentwintigste dag na de dag

waarop de Algemene Vergadering het besluit tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft

genomen, tenzij door de Algemene Vergadering anders wordt bepaald.

Dit Statusreglement Topsporters van NOC*NSF is door de Algemene Vergadering vastgesteld d.d. 26

november 2002 en gewijzigd op 16 november 2004, 18 november 2008 en 17 november 2009 en

treedt in werking op 1 januari 2010.

JZ/16-3/Regl.

Statusreglement Topsporters Pagina 10 van 11

Toelichting

Artikel 2

Een voorwaarde voor het verkrijgen van een status is het leveren van prestaties. Uitgangspunt daarbij

is dat voor het kunnen verkrijgen van de A-status resultaten zijn behaald die aantonen dat de sporter

behoort tot de mondiale top-8. Voor de B-status dienen resultaten te zijn behaald die aantonen dat de

sporter behoort tot de mondiale top-16. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat het

topsportprogramma’s betreft die voldoen aan de spreidingscriteria en competitiedichtheid voor de

Categorie 1 Topsportprogramma’s, zoals omschreven in het Reglement Topsportprogramma’s.

Gelet op de diversiteit en variatie in de programmering van de mondiale competitie wordt, in het kader

van uitvoeringsafspraken, per topsportprogramma jaarlijks nader bepaald op grond van welke

geleverde prestaties de A- of B-status kan worden verkregen.

Artikel 4 en 5

De in deze artikelen genoemde artikelen uit het Reglement Topsportprogramma’s luiden als volgt:

Art. 2 lid 2 sub b. Reglement Topsportprogramma’s

Topsportdisciplines zijn disciplines (sportonderdelen) van een topsportbond:

[…]

b. die op grond van het IPC Handbook een Paralympisch programma-onderdeel zijn als bedoeld

in art. 2.7 van genoemd Handbook; […]

Art. 6 lid 1 Reglement Topsportprogramma’s

Categorie 2 Topsportprogramma’s die op basis van artikel 4 niet als Categorie 1 Topsportprogramma

worden gedefinieerd kunnen in zeer uitzonderlijke gevallen alsnog als Categorie 1

Topsportprogramma worden aangemerkt op grond van bijzondere kenmerken of omstandigheden.

Art. 4 lid 1 Reglement Topsportprogramma’s

Categorie 1 Topsportprogramma’s zijn:

a. topsportprogramma’s ten behoeve van topsportdisciplines van door het IOC en/of IPC benoemde

core-sporten, waarvoor tijdens alle Olympische en Paralympische Spelen medailles gehaald

kunnen worden; òf

b. topsportprogramma’s ten behoeve van topsportdisciplines waarvoor een WK wordt georganiseerd

waaraan ten minste het in lid 2 van dit artikel genoemde aantal landen deelneemt, tenzij er geen

WK bestaat dan wel dit WK niet wordt georganiseerd, dan is het gestelde in lid 3 van toepassing.

Indien het gestelde in artikel 3 lid 2 sub d. van toepassing is, dan moet ofwel de topsportdiscipline van

de dames ofwel die van de heren voldoen aan één van de criteria als hiervoor genoemd, om als

Categorie 1 aangemerkt te worden.

Art. 3 lid 2 sub d. Reglement Topsportprogramma’s

In onderstaande gevallen worden één of meerdere topsportprogramma’s samengevoegd en tellen

deze topsportprogramma’s als één topsportprogramma:

[…]

d. als het sporttechnisch niet verantwoord, noodzakelijk en/of onmogelijk is om dames en heren

apart te trainen of als er voor dames en heren een gezamenlijk, dat wil zeggen gelijktijdig op

dezelfde plek, WK plaatsvindt.

Ten aanzien van kleine deelnemersvelden bij niet Olympische topsportdisciplines zal de prestatienorm

voor zowel de A- als B-status worden aangescherpt als het aantal deelnemers minder bedraagt dan

24. De norm voor de A- respectievelijk B-status wordt in dat geval (minder dan 24 deelnemers)

gesteld op een plaats bij de eerste 33,3% respectievelijk 66,6% van het aantal deelnemers in de

betreffende topsportdiscipline.

Statusreglement Topsporters Pagina 11 van 11

In geval van een competitie via directe eliminatie geldt bovendien dat voor het kunnen verkrijgen van

de A-status minimaal 2 overwinningen zijn behaald in daadwerkelijk gespeelde wedstrijden (geen

vrijloting of bye). Voor het kunnen verkrijgen van de B-status dient minimaal 1 overwinning te zijn

behaald in een daadwerkelijk gespeelde wedstrijd.

Artikel 7 lid 2

De in dit artikel genoemde artikel uit het Reglement Topsportprogramma’s luidt als volgt:

Art. 2 lid 2 sub a. en b. Reglement Topsportprogramma’s

Topsportdisciplines zijn disciplines (sportonderdelen) van een topsportbond:

a. die op grond van het Olympic Charter zijn aangewezen als core-sport als bedoeld in art. 46

Olympic Charter; òf

b. die op grond van het IPC Handbook een Paralympisch programma-onderdeel zijn als bedoeld

in art. 2.7 van genoemd Handbook; […]

Artikel 7 lid 5

Met dit artikel wordt de mogelijkheid gecreëerd om “instromers” in nationale selecties dezelfde status

te geven als de rest van het team. Het effect hiervan is dat alle sporters van één team in aanmerking

komen voor dezelfde faciliteiten. Als gevolg daarvan kunnen de programma’s van de nationale

selecties optimaal worden ingericht en worden de faciliteiten optimaal benut.

Artikel 9

Wanneer de in dit artikel genoemde data voor de betrokken bond een probleem opleveren zullen

NOC*NSF en de bond - binnen de grenzen van dit reglement - gezamenlijk zoeken naar een

oplossing.

Artikel 11

De status van B-sporter biedt uitzicht op faciliteiten waarmee wordt beoogd de sporter te

ondersteunen in het leveren van steeds betere prestaties. Een ontwikkeling naar de A-status en zo

mogelijk de absolute wereldtop is het perspectief van waaruit de ondersteuning plaatsvindt. Dit vormt

de aanleiding om voor de B-status het uitgangspunt van progressie mee te nemen in de verlenging

van de status. Uitgangspunt daarbij is dat een B-sporter over een periode van vier jaar aantoonbare

prestatieontwikkeling moet doormaken. In het kader van uitvoeringsafspraken zal per

topsportonderdeel nader geconcretiseerd worden welke prestatieontwikkeling vereist is.

Beantwoord door:
Sportadvocaat mr. R. Tamourt
profielpagina


Gerelateerde vragen aan Status topsportrt:

Een kolom in ander tabblad bij status OPDRACHT
      [Gesteld in Microsoft excel]
2015-07-28 16:22:49
Graag uitleg over besluit van NMR van mijn knie
      [Gesteld in Orthopedie]
2016-10-07 15:13:17
Gedoogbeschikking voor recreatiebungalow.
      [Gesteld in Ruimtelijke ordening]
2007-04-07 15:48:04
Kan ik in zo'n ruimte zitten met 15 mensen?
      [Gesteld in Brandweer]
2007-05-15 19:04:23
Wat is slecht voor de groei / Stopt de groei ?
      [Gesteld in Personal Training]
2009-09-30 20:42:57

Gemiddelde score Sportrecht: 7.0 (23x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

 • Ron Jedema
  9.3
 • Ad Appel
  9.0
 • Anita
  9.0
 • Totalen:

  Vragen:  258156
  Beheerders:  1029

  Gemiddelden:

  Reeds beantwoord:  99 %
  Reactiesnelheid:  172 uur
  Waardering:  7.9
Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+