Opslaan in favorieten
Uitgebreid zoeken
Nederlandse versie: Gratis Adivseurs Usa version: Advisors 4 Free Version française: Conseils Gratuits Versione italiana: consigligratuiti.it Belgische versie: gratisadviseurs.be Versión española : Consejeros Gratis Deutsche Version: Gratis Beraten
U bevindt zich hier:Home » Zakelijk & Financieel » Financieel » Schulden & Inkomen
Adverteren op deze site?

Direct vraag stellen?

Stel online je vraag in de rubriek schulden & inkomen en krijg online een antwoord van de specialist in schulden & inkomen

Zelf een vraag over schulden & inkomen? Klik hier.
Meer vragen over schulden & inkomen.
De huidige beheerder van de rubriek schulden & inkomen:
Naam: Geert Leusman
Bedrijf: Gepensioneerd
Reactiesnelheid: 160 uur
Waardering: 8.1 (van max. 10)
Meer informatie over Geert Leusman vind je op de profielpagina.

Beheerder worden?

RSS over schulden & inkomenVragen over schulden & inkomen via RSS. Klik hier.
RSS over schulden & inkomen op jouw website?Vragen over schulden & inkomen op jouw website? Klik hier.
Blijf op de hoogte via e-mail over schulden & inkomenVragen over schulden & inkomen via E-mail. Klik hier.

€ 4000 schuld door niet betalen ziekenfondspremie.

[Gesteld op: 12-04-2010]

Toelichting:
Ik probeer voor iemand zonder vaste woon of verblijfplaats een verzekering af te sluiten. Deze persoon heeft geen inkomen/uitkering. In het verleden is tot december 2007 een ziektekostenverzekering voor haar betaald. Daarna niet meer. Als gevolg van het niet betalen van premie wordt er maandelijks een boete van € 136,- in rekening gebracht die nu ongeveer € 4000,- zou zijn en nog steeds op loopt. Er is iemand die de verzekeringpremie wil betalen, maar niet de boete.
Is er een oplossing dat alleen de premie betaald kan worden?
Is er een manier om van de schuld af te komen?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Antwoord:
Geachte heer of mevrouw,

Wellicht is de navolgende informatie op de persoon van toepassing. Ik wil u adviseren dit goed door te nemen:

Maatregelen wanbetalers zorgverzekering in fasen

Per 1 september 2009 is een wetswijziging van kracht geworden, om er voor te zorgen dat het niet betalen van de zorgpremie wordt tegengegaan. Er worden vier fasen onderscheiden:


Fase 3: zes maanden premieachterstand

Indien een premieachterstand van zes maanden is ontstaan, meldt de zorgverzekeraar de verzekeringnemer aan bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Vanaf dat moment is de verzekeringnemer geen premie meer aan de verzekeraar verschuldigd, maar moet hij een bestuursrechtelijke premie aan het CVZ betalen. Deze premie bedraagt 130% van de standaard zorgpremie. Zie verderop.


Fase 4: premieachterstand voldaan of schuldregeling

Indien de wanbetaler de premieachterstand voldaan heeft meldt de zorgverzekeraar dit bij het CVZ. Vanaf dat moment is de verzekeringnemer geen bestuursrechtelijke premie meer verschuldigd en dient hij de nominale premie in het vervolg weer aan de verzekeraar te betalen. Hetzelfde geldt indien er sprake is van:

 • toelating tot de wsnp;
 • sluiten van een stabilisatieovereenkomst;
 • totstandkoming van een minnelijke schuldregeling.

Uitspraken Meer informatie

Inning bestuursrechtelijke premie door CVZ

Bij een premieachterstand van 6 maanden is de verzekeringnemer geen premie meer aan de verzekeraar verschuldigd, maar moet hij een bestuursrechtelijke premie aan het CVZ betalen. Deze premie bedraagt 130% van de standaard zorgpremie. Het CVZ int de premie door deze door de werkgever of uitkeringsinstantie op het loon of de uitkering in te laten houden (bronheffing) en door de zorgtoeslag aan zich te laten afdragen. Mocht dit niet toereikend zijn dan gaat het CVZ tot het uitvaardigen van een dwangbevel en invordering met behulp van het CJIB.


Wanneer betrokkene één van de volgende uitkeringen heeft geldt dat 100% wordt geïnd via bronheffing en niet via de zorgtoeslag:

 • AOW, ANW
 • Wajong, WAZ, Vervolguitkering WGA (WIA)
 • Vervolguitkering WW
 • Toeslagenwet
 • WWB, WIK.

De resterende 30% wordt afzonderlijk via aanmaning en eventueel dwangbevel ingevorderd.

De werkgever of uitkeringsinstelling die de bronheffing niet toepast dient het bedrag alsnog aan CVZ te betalen zonder dat dit verhaald mag worden op de verzekeringnemer.

Zodra de 6 maanden premieachterstand aan de zorgverzekeraar voldaan is meldt de zorgverzekeraar dit bij het CVZ. Vanaf dat moment is de verzekeringnemer geen bestuursrechtelijke premie meer verschuldigd en dient hij de nominale premie in het vervolg weer aan de verzekeraar te betalen. Een eventueel restant aan bestuursrechtelijke premie wordt dan door CVZ alleen nog op normale wijze geïnd en niet meer via bronheffing of inning van de zorgtoeslag.

Uitspraken Meer informatie

Meer informatie:

 • Informatie CVZ regeling wanbetalers
 • Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet
 • Preverentievolgorde inhouding bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet
 • Handreiking gemeenten t.b.v. maken bestuurlijke afweging rondom wanbetaling zorgverzekering

Bestuursrechtelijke premie: gevolgen hoogte beslagvrije voet

Als er beslag op het inkomen ligt of er wordt op het inkomen verrekend, dan moet rekening worden gehouden met de beslagvrije voet. Wanneer de debieur 130% bestuursechtelijke premie verschuldigd is, dan moet de beslagvrije voet met dit bedrag worden verhoogd. De bestuursrechtelijke premie komt dan in de plaats van de premie ziektekostenverzekering. 

Als het CJIB namens CVZ beslag op het inkomen legt om (een restant van) de bestuursrechtelijke premie te innen, dan wordt de beslagvrije voet voor dit beslag verminderd met het verschil tussen de bestuursrechtelijke premie en de reeds op het inkomen ingehouden bestuursrechtelijke premie. 

Opzegverbod verzekerde bij premieachterstand

Om te voorkomen dat een verzekerde bij een premie achterstand meteen overstapt naar een andere verzekeraar geldt een opzegverbod voor de verzekerde vanaf het moment waarop de eerste aanmaning tot betaling van de premie is verzonden. Dit opzegverbod geldt niet wanneer de verzekeraar er mee instemt of wanneer de dekking is geschorst.
Wanneer de verzekeringnemer ook voor medeverzekerden de premie moet betalen, is het wel mogelijk de verzekering op te zeggen onder voorwaarde dat de medeverzekerde een eigen verzekering afsluit bij dezelde of een andere verzekeraar (splitsing).

Boete bij niet tijdige aanmelding zorgverzekering

In principe is iedereen die in Nederland woont of loonbelasting moet betaling verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Onverzekerd zijn heeft tot gevolg dat alle kosten voor eigen rekening zijn. Wanneer alsnog een verzekering wordt afgesloten legt het College voor zorgverzekeringen (CVZ) in de volgende situaties een boete op, mits de verzekerde 18 jaar of ouder is:

 • indien een verzekeringsplichtige niet binnen vier maanden na het ontstaan van de verzekeringsplicht (bijvoorbeeld na aankomst in Nederland) een zorgverzekering sluit;
 • indien een verzekeringsplichtige niet met ingang van de dag volgende op de dag waarop een zorgverzekering is geëindigd op grond van een andere zorgverzekering verzekerd is.


De hoogte van de boete is gelijk aan 130% van de nominale premie over het aantal maanden dat men niet verzekerd is geweest, met een maximale periode van 5 jaar. In een aantal situaties wordt volgens de beleidsregels van het CVZ geen of een lagere boete opgelegd.


CVZ legt geen boete op wanneer het niet tijdig ingaan van een verzekering niet aan de verzekerde kan worden verweten indien:

 • dit gelet op zijn psychische gesteldheid of verstandelijke vermogens, niet kan worden aangerekend en hij dit aantoont met een ondertekende verklaring van zijn behandelend arts, medisch specialist of psycholoog; of
 • hij een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten in de gerechtvaardigde veronderstelling dat het een zorgverzekering betrof, terwijl later vast komt te staan dat deze verzekering geen zorgverzekering is; of
 • hij, gelet op de mededelingen van een zorgverzekeraar, er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat, zonder nader handelen van hemzelf, door die zorgverzekeraar met hem een zorgverzekering is gesloten, terwijl dat niet gebeurd is.


CVZ legt eveneens geen boete op indien men zich na opzegging of ontbinding binnen 30 dagen meldt voor een nieuwe zorgverzekering.


Een lagere boete wordt opgelegd wanneer de verzekerde gelet op zijn financiële situatie, de boete niet binnen een jaar na oplegging van de boete kan voldoen. Het CVZ zal de boete vaststellen op een zodanig lager bedrag dat de boete wel binnen een jaar na oplegging betaald kan worden.
De boete wordt verlaagd tot nihil indien:

 • betrokkene failliet is, of;
 • de wsnp of een minnelijke schuldregeling van toepassing is, of;
 • de maximale zorgtoeslag wordt ontvangen, of;
 • er geen betalingscapaciteit en vermogen is.


Wanneer één van de hierboven genoemde situaties van toepassing is en het CVZ toch een boete oplegt, is het zinvol om bezwaar te maken tegen de boete.

Uitspraken Meer informatie

Meer informatie:

 • Zorgverzekeringswet (boete, zie art. 96 t/m 113)
 • Informatie CVZ onverzekerden
 • Kamervragen: aantal onverzekerden

Beslag op de zorgtoeslag

Er geldt een beslagverbod voor zorgtoeslag. Er is echter één uitzonder: De zorgverzekeraar kan beslag op de zorgtoeslag leggen vanwege een premie-achterstand voor de zorgverzekering. In de wet staat dat beslag op de zorgtoeslag mogelijk is voor: “een vordering tot nakoming van een betalingsverplichting wegens een geleverde prestatie waarbij de betalingsverplichting ter zake van die prestatie oorzaak is voor de tegemoetkoming”. (art. 45 Awir)


Deze formulering roept de vraag op hoe nauw het verband moet zijn tussen de premieachterstand en de zorgtoeslag wil er beslag mogelijk zijn. De te betalen premie moet immers ‘oorzaak zijn’ voor de zorgtoeslag. Nu de zorgtoeslag per kalenderjaar wordt vastgesteld is het verdedigbaar dat er geen beslag mogelijk is voor een premieachterstand die betrekking heeft op een periode voorafgaand aan dit kalenderjaar.
Uiteraard is er ook geen beslag mogelijk voor een premieachterstand m.b.t. de aanvullende verzekering.


Wanneer geldig beslag op de zorgtoeslag is gelegd valt de gehele zorgtoeslag onder het beslag. De beslagvrije voet is op de zorgtoeslag niet van toepassing. Wat betekent dit wanneer naast beslag op de zorgtoeslag, er ook beslag op het inkomen ligt, of op het inkomen verrekend wordt? Als er niets gebeurt zou dit betekenen dat de debiteur ernstig in de financiële problemen komt. In de wet staat echter dat de beslagvrije voet wordt verhoogd met de vervallen zorgpremie, verminderd met de voor eigen rekening komende normpremie en verminderd met de ontvangen zorgtoeslag (zie art. 475d lid 5 onder a Rv). De zorgtoeslag wordt door het beslag niet meer ontvangen, dus de beslagvrije voet moet met dat bedrag worden verhoogd.

Ziektekostenverzekering en wsnp

Wanneer een verzoek tot toepassing van de wsnp is ingediend kan de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen wanneer er sprake is van een bedreigende situatie. Van een bedreigende situatie is sprake in het geval van:

 • een gedwongen ontruiming;
 • beëindiging van de levering van gas, elektra of water;
 • opzegging dan wel ontbinding van de zorgverzekering.

Indien de voorlopige voorziening wordt verleend mag gedurende 6 maanden niet worden ontruimd, afgesloten en de zorgverzekering mag niet worden opgezegd of ontbonden.

Klachten en geschillen zorgverzekeringen

Wanneer een klacht tegen de zorgverzekeraar niet tot het gewenste resultaat leidt, kan het probleem voorgelegd worden aan de Stichting klachten en geschillen zorgverzekeringen. Er zijn twee soorten procedures om het probleem te behandelen: als klacht of als geschil. Dit onderscheid heeft te maken met de manier waarop het zorgverzekeringsstelsel is ingericht. Een klacht kan gaan over zowel de aanvullende verzekering als het basispakket. Een geschil kan alleen het wettelijke basispakket betreffen. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.

Met hartelijke groet,
www.adviesbijschuld.nl

Beantwoord door:
Gratis Adviseurs
www.gratisadviseurs.nl

Subrubrieken binnen de rubriek schulden & inkomen:
Budgetbeheer
Civiel Bewind Kantonrechter
Inkomensadvies & Inkomensbegeleiding
Minnelijk Traject
Onder Curatele
Schuldadvies & Schuldbegeleiding
Wettelijk Traject & Wsnp
Wsnp Bewindvoerder


Gerelateerde vragen aan € 4000 schuld door niet betalen ziekenfondspremie.:

wat doen bij beneficair aanvaarden
      [Gesteld in Notaris-Utrecht]
2009-06-22 18:11:11
wat te doen met mijn zakelijke schulden
      [Gesteld in Zakelijke Dienstverlening]
2009-12-29 09:49:31
beslaglegging loon
      [Gesteld in schulden & inkomen]
2010-12-01 14:28:29
kan iemand me helpen
      [Gesteld in schulden & inkomen]
2011-06-11 01:58:38
Kunnen particuliren ook failliet laten verklaren.
      [Gesteld in wsnp bewindvoerder]
2011-10-14 16:14:25

Gemiddelde score schulden & inkomen: 8.4 (43x gestemd)

Wat voor cijfer geeft u dit antwoord?

 
10

 
Versturen via e-mail aan vrienden?
 
Uw Naam:
Uw Email:
Naam bekende:
Email bekende:
+ meer vrienden invoeren
 
Message:
Check:
 Disclaimer | Sitemap | Archief | Links | 100 laatste vragen | Populair archief

Top 3 adviseurs

Uw banner hier?

Concept & Realisatie Webshop+